Vandaag geopend 09:30 - 18:00

PRIVACYVERKLARING WEBSITES & WINKELCENTRA WERELDHAVE

 

Deze privacyverklaring beschrijft hoe Wereldhave N.V. en haar groepsvennootschappen (Wereldhave) uw persoonsgegevens gebruiken die wij via de website www.pietervreedeplein.nl (de Website) en in Pieter Vreedeplein (het Center) verzamelen.

Als wij deze privacyverklaring wijzigen, zullen wij u hierover informeren. De meest recente versie van de privacyverklaring zal op deze Website beschikbaar zijn, samen met een kort overzicht van de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie.

WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat de gegevens ofwel direct over iemand gaan, ofwel naar deze persoon te herleiden zijn, al dan niet door ze met andere gegevens te combineren.

WIE IS DE VERANTWOORDELIJKE?

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die wij verzamelen via de Website en in het Center is Wereldhave N.V. Wij zijn gevestigd in de gemeente Amsterdam. Ons bezoekadres is: Nieuwe Passeerdersstraat 1, 1016 XP Amsterdam. Ons postadres is: 14745, 1001 LE Amsterdam.

Voor vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Wereldhave kunt u contact opnemen via privacy@wereldhave.com.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?

 • Ten behoeve van onze nieuwsbrief (waarvoor u zich kunt aanmelden via de Website en de WiFi-portal in ons Center) verwerken wij de volgende persoonsgegevens: e-mailadres, voornaam, achternaam, geboortedatum, geslacht, bezochte evenementen, de wijze van inschrijving en (indien u dit verstrekt) uw type huishouden, uw interessegebieden, uw favoriete Center en uw postcode.
 • Ten behoeve van uw aanmelding voor evenementen die wij organiseren (waarvoor u zich kunt aanmelden via de Website en de WiFi-portal in ons Center) verwerken wij de volgende persoonsgegevens: e-mailadres, voornaam, achternaam, geboortedatum, geslacht, bezochte evenementen, de wijze van inschrijving en (indien u dit verstrekt) uw type huishouden, uw interessegebieden, uw favoriete Center en uw postcode.
 • Ten behoeve van de gratis WiFi-dienst in ons Center verwerken wij de volgende persoonsgegevens: e-mailadres, voornaam, achternaam, geboortedatum, bezochte evenementen, de wijze van inschrijving, MAC-adres, IP-adres, favoriete Center, en (indien u dit verstrekt) uw postcode, geslacht, type huishouden en interessegebieden.
 • Ten behoeve van de feedbackformulieren die wij kunnen versturen als u zich hebt aangemeld voor onze WiFi-dienst verwerken wij de volgende persoonsgegevens (indien u deze verstrekt): voornaam, achternaam, e-mailadres, Center waarvoor feedback is gegeven en de feedback zelf (NPS cijfer en eventuele boordeling van overige aspecten).
 • Ten behoeve van het cameratoezicht in ons Center maken wij video opnames van u als u zich in het Center bevindt.
 • Ten behoeve van verzoeken van mogelijke huurders in ons Center die ons via de Website benaderen verwerken wij de volgende persoonsgegevens: e-mailadres, voornaam, achternaam, telefoonnummer, bedrijfsnaam (in geval van eenmanszaak), persoonsgegevens die u in het vrije veld invult, persoonsgegevens die u in e-mails opneemt die u aan ons stuurt.

HOE GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS EN WAT IS DE JURIDISCHE GRONDSLAG VAN DE GEGEVENSVERWERKING?

Voor het verwerken van persoonsgegevens hebben wij een doel nodig. Dit doel verschilt per verwerkingsactiviteit. Bijvoorbeeld: voor het versturen van onze nieuwsbrief (het doel) verwerken wij onder andere uw naam en e-mailadres.

Wij mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken als wij ons kunnen beroepen op een juridische grondslag voor de gegevensverwerking. Als wij ons niet kunnen beroepen op zo’n juridische grondslag, dan is de gegevensverwerking niet rechtmatig. Voorbeelden van juridische grondslagen zijn:

 • u hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • de gegevensverwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust (bijvoorbeeld het verstrekken van camerabeelden aan de politie) en
 • de gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons of van een derde, maar slechts indien uw belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden niet zwaarder wegen.

Hieronder vindt u meer informatie over de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en op welke grondslag wij de verwerking baseren.

 • Voor de gegevensverwerking in het kader van onze nieuwsbrief is het doel het versturen van de nieuwsbrief om u op de hoogte te brengen van nieuws, evenementen en aanbiedingen van ons Center en de winkels in het Center. De grondslag is uw uitdrukkelijke toestemming.
 • Voor de gegevensverwerking in het kader van uw aanmelding voor onze evenementen is het doel de organisatie van deze evenementen en om u informatie te verstrekken over de evenementen. De grondslag is ons gerechtvaardigd belang, namelijk om onze evenementen te organiseren en u daarover te informeren.
 • Voor de gegevensverwerking in het kader van de gratis WiFi-dienst in ons Center is het doel het aanbieden van WiFi in ons Center. De grondslag is tweeledig: (i) noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, namelijk de WiFi-dienst (gegevens: MAC-adres en verkeersgegevens), en (ii) ons gerechtvaardigd belang, namelijk het promoten van ons Center (gegevens: e-mailadres, voornaam, achternaam, geboortedatum, bezochte evenementen, de wijze van inschrijving, MAC- adres, IP-adres, favoriete Center, en (indien u dit verstrekt) uw postcode, geslacht, type huishouden en interessegebieden).
 • Voor de gegevensverwerking in het kader van de feedbackformulieren die wij kunnen versturen als u zich hebt aangemeld voor onze WiFi-dienst is het doel het verbeteren van de beleving in ons Center. De grondslag is ons gerechtvaardigd belang, namelijk het verbeteren van de beleving in ons Center.
 • Voor de gegevensverwerking in het kader van het cameratoezicht in ons Center is het doel het waarborgen van de veiligheid van ons Center, de bezoekers en werknemers en hun goederen. De grondslag is tweeledig: (i) ons gerechtvaardigd belang, namelijk de veiligheid in het Center en (ii) voldoen aan een wettelijke plicht, namelijk wanneer wij op een vordering van de politie of een andere opsporingsinstantie camerabeelden delen.
 • Voor de gegevensverwerking in het kader van verzoeken van mogelijke huurders die ons via de Website benaderen is het doel de mogelijke verhuur van winkels in ons Center. De grondslag is dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

WAAR BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij bewaren de meeste van uw persoonsgegevens op servers in Nederland. In ieder geval is ons beleid dat gegevens niet buiten de Europees Economische Ruimte (EER) worden opgeslagen. Alle landen die zich in de EER bevinden, hanteren hetzelfde passende beschermingsniveau van uw persoonsgegevens als Nederland.

MET WIE DELEN WIJ UW GEGEVENS EN WAAROM?

Wij delen uw persoonsgegevens met verwerkers die op onze instructie en onder onze verantwoordelijkheid een deel van de verwerking van de persoonsgegevens uitvoeren. Met alle verwerkers hebben wij duidelijke schriftelijke afspraken gemaakt over de manier waarop zij namens ons persoonsgegevens verwerken. Wij zien toe op de naleving van deze afspraken, onder andere door middel van audits. Verwerkers mogen uw gegevens niet voor hun eigen doelen verwerken en moeten deze vernietigen of aan ons teruggeven wanneer wij daarom vragen.

Ook delen wij uw persoonsgegevens binnen onze groep omdat wij een centrale database van nieuwsbrief inschrijvingen bijhouden.

Ten slotte delen wij persoonsgegevens met toezichthouders, opsporingsdiensten of andere overheidsinstanties als wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of in het hieronder beschreven geval.

Hieronder vindt u meer informatie over met welke partijen buiten onze groep wij uw persoonsgegevens (kunnen) delen. Met al deze partijen hebben wij de benodigde schriftelijke afspraken gemaakt.

 • Wij delen uw persoonsgegevens ten aanzien van onze nieuwsbrief met Salesforce, ten behoeve van het verzenden van onze nieuwsbrief. Salesforce is een verwerker.
 • Wij delen uw persoonsgegevens ten aanzien van uw aanmelding voor evenementen die wij organiseren met Eventbrite, ten behoeve van het beheren van de registratie/aanmeldingen. Eventbrite is een ticket- en registratieplatform en een verwerker.
 • Wij delen uw persoonsgegevens ten aanzien van de gratis WiFi-dienst in ons Center met Picopoint, ten behoeve van het aanbieden van de WiFi-dienst. Picopoint is de aanbieder van de techniek achter de WiFi-dienst en met ons de gezamenlijke verantwoordelijke voor de verwerking. Wereldhave is uw primaire aanspreekpunt, bijvoorbeeld indien u een van uw privacy rechten wilt uitoefenen. Voor meer informatie over de wijze waarop Picopoint persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij u naar de privacy overeenkomst van Picopoint: https://www.picopoint.com/privacy-overeenkomst/.
 • Wij delen uw persoonsgegevens ten aanzien van de feedbackformulieren met Starred, ten behoeve van de verbetering van de beleving in ons Center. Starred is een verwerker.
 • Trigion heeft inzage in de camerabeelden die in ons Center worden gemaakt, ten behoeve van het waarborgen van de veiligheid van ons Center, de bezoekers en werknemers en hun goederen.
 • Wij delen uw persoonsgegevens ten aanzien van verzoeken van mogelijke huurders met 4Net. 4Net is onze website beheerder en een verwerker.

Wij delen camerabeelden met de politie en andere opsporingsinstanties indien wij daartoe een vordering ontvangen, of in het geval van een incident (uit eigen beweging).

HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor wij de persoonsgegevens verwerken. Wij verwijderen uw persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven vermelde doeleinden, tenzij er omstandigheden zijn die vergen dat wij uw gegevens langer bewaren (zoals wettelijke bewaarplichten of de bescherming van onze rechten dan wel de rechten van onze werknemers).

WAT ZIJN UW RECHTEN?

U hebt het recht om inzage te verkrijgen in de persoonsgegevens die wij van u verwerken, het recht om uw gegevens te laten rectificeren of te laten verwijderen, het recht om beperking van verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, het recht om uw gegevens te laten overdragen (aan een derde) en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. De meeste van deze rechten zijn niet absoluut en kunt u alleen uitoefenen als u aan de wettelijke voorwaarden voldoet.

Hieronder beschrijven wij uw rechten in meer detail. U kunt uw rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar privacy@wereldhave.com. Wij zullen uiterlijk binnen één maand op een verzoek van u reageren, maar hebben het recht om deze termijn met twee maanden te verlengen (bijvoorbeeld wanneer uw verzoek erg ingewikkeld is). Als wij de reactietermijn verlengen, dan zullen wij dat u binnen één maand na uw verzoek vertellen. U kunt ook zelf uw gegevens aanpassen via de link in onze nieuwsbrief.

Recht van inzage: U kunt ons vragen te bevestigen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Als dit het geval is, kunt u ons om inzage in die persoonsgegevens vragen. Wij zullen u dan een kopie verstrekken van de persoonsgegevens die wij verwerken. Rechten en vrijheden van anderen kunnen in de weg staan aan het verstrekken van een kopie van uw persoonsgegevens. Wij mogen u vragen om te specificeren op welke informatie of welke verwerkingsactiviteiten het verzoek betrekking heeft.

Recht om toestemming in te trekken: Als de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming (zie paragraaf “Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens en wat is de juridische grondslag van de gegevensverwerking?” voor meer informatie) dan hebt u altijd het recht om uw toestemming weer in te trekken. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens niet langer mogen verwerken voor de doeleinden waar u ons toestemming voor hebt gegeven. Let op: het intrekken van uw toestemming doet geen afbreuk aan de geldigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens voordat u uw toestemming introk.

Recht op rectificatie: U kunt ons vragen uw persoonsgegevens te corrigeren als deze niet juist zijn. Ook kunt u ons vragen om onvolledige persoonsgegevens aan te vullen.

Recht van bezwaar: U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U hebt dit recht alleen als wij uw persoonsgegevens verwerken op de grondslag dat dit noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde doeleinden (zie paragraaf “Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens en wat is de juridische grondslag van de gegevensverwerking?” voor meer informatie).

Wij zullen aan uw verzoek voldoen en de verwerking staken, tenzij wij:

 • dwingende gerechtvaardigde gronden hebben om door te gaan met de verwerking en deze gronden zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden; of
 • de persoonsgegevens nodig hebben in verband met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht om bezwaar te maken tegen ‘direct marketing’: Verwerken wij uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, dan hebt u het recht hiertegen bezwaar te maken. Indien u van dit recht gebruik maakt, zullen wij stoppen met de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel. In dat geval ontvangt u niet langer onze nieuwsbrief.

Recht op beperking van de verwerking: U kunt ons verzoeken onze verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Als wij aan uw verzoek voldoen, zullen wij - naast opslag - uw persoonsgegevens alleen verwerken (i) met uw toestemming; (ii) voor de instelling, uitvoering of onderbouwing van een rechtsvordering; (iii) om de rechten van anderen te beschermen; of (iv) om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Europese Unie of voor een lidstaat daarvan.

Wij zullen de verwerking beperken als:

 • u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist, en wel voor de periode die ons in staat stelt om de juistheid van uw gegevens te controleren;
 • onze verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is en u zich verzet tegen het wissen van uw persoonsgegevens, en u in plaats van wissen ons vraagt om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
 • wij de persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig hebt voor het vaststellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering; en
 • u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, voor de periode die wij nodig hebben om te beoordelen of onze gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zwaarder wegen dan uw belangen.

Indien wij de verwerking van uw persoonsgegevens hebben beperkt, zullen wij u informeren voordat wij de beperking opheffen.

Recht op verwijdering (‘recht op vergetelheid’): U hebt het recht uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Dit recht is niet absoluut. Dat wil zeggen dat wij niet altijd verplicht zijn om aan uw verzoek te voldoen.

Wij moeten uw persoonsgegevens verwijderen als een van de onderstaande situaties van toepassing is:

 • uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld of hebben verwerkt;
 • u trekt uw toestemming in en er is geen andere wettelijke grondslag om de persoonsgegevens verder te verwerken. Dit is alleen van toepassing als wij uw persoonsgegevens op basis van toestemming verwerken; zie voor meer informatie onder “Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens en wat is de juridische grondslag van de gegevensverwerking?”;
 • u maakt bezwaar tegen de verwerking en wij hebben geen dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen;
 • wij hebben uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze verwerkt;
 • om te voldoen aan een wettelijke plicht op grond van het recht van de Europese Unie of Nederlands recht.

Wij zijn niet verplicht om aan een verzoek tot verwijdering te voldoen voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens nodig is voor onder andere:

 • de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
 • de nakoming van een wettelijke plicht die is neergelegd in het recht van de Europese of Unie of het Nederlandse recht; of
 • het vaststellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

Recht op gegevensoverdracht: U hebt het recht om uw gegevens te verkrijgen of deze over te laten dragen aan een derde (als dit technisch mogelijk is). Let op, u hebt dit recht alleen als de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of omdat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Wereldhave, en slechts voor zover de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

Als wij aan uw verzoek voldoen, zullen wij uw persoonsgegevens verstrekken in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm. Zijn wij van oordeel dat het voldoen aan uw verzoek tot gegevensoverdracht afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van anderen, dan hoeven wij niet aan uw verzoek te voldoen.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder: Wij streven er altijd naar om aan verzoeken en eventuele klachten tegemoet te komen. In aanvulling daarop kunt u een verzoek of een klacht indienen bij de Nederlandse privacy toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. Als u niet in Nederland woont, kunt u ook terecht bij uw lokale privacy toezichthouder. Daarnaast kunt u terecht bij de privacy toezichthouder van de lidstaat van de Europese Unie waarin u werkt of waar de vermeende inbreuk op de verwerking van uw persoonsgegevens heeft plaatsgevonden. De gegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn:

Autoriteit Persoonsgegevens

Postbus 93374

2509 AJ Den Haag

088 – 1805 250

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

HOE BEVEILIGEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot personen die hier noodzakelijkerwijs toegang tot hebben. De Website is beveiligd door middel van een TLS-certificaat (https). Ook onze webservers draaien in een beveiligde omgeving. Onze servers en de data daarop zijn alleen toegankelijk door geautoriseerde personen.

COOKIEBELEID

Bij bezoek aan de website van Pieter Vreedeplein (eigendom van Wereldhave) worden cookies gedownload. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst wanneer u deze website bezoekt. De daarin opgeslagen informatie zorgt ervoor dat u bij een volgend bezoek herkend wordt op onze website. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, kunt u vinden in ons Cookiebeleid.

DISCLAIMER

Door gebruik te maken van deze website stemt u in met onderstaande voorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden inclusief de Privacyverklaring en het Cookiebeleid, zijn van toepassing op alle websites van Wereldhave N.V. en/of Wereldhave Management Nederland B.V. (hierna ieder afzonderlijk en tezamen te noemen: ‘Wereldhave’).

De informatie op de websites van Wereldhave wordt met constante aandacht en zorg samengesteld. Wereldhave streeft ernaar dat alle informatie op deze website zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Wereldhave kan echter niet garanderen dat de informatie die op de website wordt gepubliceerd te allen tijde volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Alle informatie is voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wereldhave behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de informatie op deze website.

Wereldhave is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die ontstaat door het gebruik van de website of van de op of via de website, al dan niet via (hyper)links ter beschikking gestelde informatie dan wel door de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Eventuele (hyper)links op deze website zijn ter informatie en voor het gemak van de bezoeker van de website opgenomen. Hoewel Wereldhave selectief is in verwijzen naar andere websites, kan Wereldhave niet instaan voor de inhoud en functioneren van deze websites noch voor de kwaliteit van de daarop aangeboden diensten en producten. Wereldhave is niet aansprakelijk enigerlei directe of indirecte schade die ontstaat door het gebruik van bedoelde websites.

 

Laatste update van dit bericht dateert van: 29 november 2023